Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

Κερδισμένοι και χαμένοι


Από Το Ποντίκι 10.5.2012 (απ' όπου και το σκίτσο του Soloup)

Του Γιώργου Ηλ. Αράπογλου, γενικού διευθυντή της Pulse RC 

Οι μεγάλοι ηττημένοι των εκλο­γών της περασμένης Κυρια­κής είναι τα δύο (μέχρι πρό­τινος) μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημο­κρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο έχασε πάνω από ένα εκατομμύριο ψηφοφό­ρους και το δεύτερο περισσότερους από δύο εκατομμύρια!

Οι τελευταίες δημοσιοποιήσιμες δημοσκοπήσεις της Pulse πριν από τις εκλογές, που κατέγραφαν «πρόθεση ψήφου» περί το 12,5% για το ΠΑΣΟΚ και περί το 17,5% για τη Νέα Δημο­κρατία (με 9% αναποφάσιστους), απο­δείχθηκε ότι «βρίσκονταν» πολύ κοντά στις πραγματικές διαθέσεις των πολι­τών και δεν ήταν υπερβολικά «αυστη­ρές»...

Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον με τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις πα­ρουσιάζουν και οι μετεκλογικές εκτι­μήσεις για το ποιοι «κρύβονται» πίσω από τα εκλογικά ποσοστά κάθε κόμ­ματος, με βάση τα επίσημα αποτελέ­σματα αλλά και συμπληρωματικά δημοσκοπικά ευρήματα.


Οι δύο (πρώην) μεγάλοι

Η Νέα Δημοκρατία συσπείρωσε πε­ρίπου τους μισούς από τους ψηφοφό­ρους της του 2009, ενώ τη μεγαλύτε­ρη «διαρροή» ψηφοφόρων εκτιμούμε ότι την είχε προς το νεοσύστατο κόμ­μα των Ανεξάρτητων Ελλήνων (σε πο­σοστό γύρω από το 15%). Υψηλό πο­σοστό μετακινήσεων ψηφοφόρων της καταγράφεται και προς τον ΣΥΡΙΖΑ (λίγο κάτω από 10%). Μικρότερα αλλά αξιόλογα ποσοστά «διαρροών» είχε προς τη Χρυσή Αυγή και τη Δημοκρα­τική Συμμαχία.

Μετακινήσεις ψηφοφόρων της Νέ­ας Δημοκρατίας, σε ποσοστό μικρό­τερο του 2%, «υποδέχτηκαν» αρκετοί άλλοι κομματικοί σχηματισμοί. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέ­ση μεταξύ των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολούμενων (ελεύθεροι επαγγελματίες - επιχειρηματίες). Υπο­χωρεί όμως σημαντικά μεταξύ των ερ­γαζομένων!

Κατέχει (καθαρά) την πρώτη θέση μόνο στην ηλικιακή ομάδα των 60 και άνω. Στις ηλικίες 45 έως 59 χρόνων μοιράζεται την πρώτη θέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις μικρότερες ηλικίες βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σχεδόν μαζί ή πολύ κοντά με τους Ανεξάρτητους Έλληνες! Ένα από τα σημεία προβληματισμού της ηγεσίας της Νέ­ας Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι και το «προφίλ» των τωρινών ψηφοφόρων της.

Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να συσπειρώ­σει λιγότερους από το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του το 2009. Οι υπόλοι­ποι έφυγαν προς όλες τις κατευθύν­σεις. Το μεγαλύτερο τμήμα τους το «υποδέχτηκε» ο ΣΥΡΙΖΑ: κάτι λιγότερο από 2 στους 10! Περίπου ένας στους 10 μετακινήθηκε προς τη Δημοκρα­τική Αριστερά. Μικρότερα (από 10%) αλλά αξιόλογα ποσοστά κατευθύνθη­καν προς το ΚΚΕ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή.

Μετακινήσεις ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, σε ποσοστό μικρότερο του 2%, «υποδέχτηκαν» αρκετοί άλλοι κομμα­τικοί σχηματισμοί. Έρχεται δεύτερο στις ηλικίες 60 και άνω, τρίτο στους 45 έως 59 χρόνων και πέμπτο μεταξύ των νεότερων (18 έως 29 και 30 έως 44 χρόνων). Υψηλότερα ποσοστά από το (συνολικό) εκλογικό του ποσοστό καταγράφει μόνο μεταξύ των συντα­ξιούχων!


Ο μεγάλος νικητής

Ο μεγάλος (αλλά όχι ο αποκλειστι­κός) νικητής είναι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τις τελευταίες ημέ­ρες πριν από τις εκλογές φαίνεται να «κέρδισε» μεγάλο μέρος των αναπο­φάσιστων ψηφοφόρων. Περισσότερη από τη μισή εκλογική δύναμη που κα­τέγραψε την απέσπασε από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία – κυρίως όμως από το ΠΑΣΟΚ!

Εκτιμάται ως πρώτο κόμμα στις ηλι­κίες 18 έως 29 χρόνων και 30 έως 44 χρόνων! Στις ηλικίες 45 έως 59 χρό­νων μοιράζεται την πρώτη θέση με τη Νέα Δημοκρατία. Υποχωρεί στην τρίτη θέση μόνο μεταξύ των ψηφοφόρων ηλικίας 60 και άνω.

Την πρώτη θέση – με εντυπωσιακά ποσοστά – κατέχει μεταξύ των εργα­ζομένων στον ιδιωτικό και τον δημό­σιο τομέα. Υποχωρεί στην τρίτη θέση μόνο μεταξύ των συνταξιούχων. Η δυ­ναμική του προκύπτει ξεκάθαρα από το «προφίλ» των ψηφοφόρων του, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων προ­έρχεται από τις πιο ενεργές και δυνα­μικές ομάδες.


ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή

Το ΚΚΕ καταγράφει υψηλή συσπεί­ρωση των ψηφοφόρων του. Παρου­σιάζει υψηλότερα ποσοστά από το (συνολικό) εκλογικό του ποσοστό με­ταξύ των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στους αυτοαπασχολούμενους και λίγο ή πολύ σε όλες τις ηλικιακές ομάδες – εκτός αυτής των 60 και άνω, όπου υποχωρεί αισθητά.

Η είσοδος στη νέα Βουλή που προ­κάλεσε – δικαιολογημένα – τις περισ­σότερες συζητήσεις, σχόλια και προ­βληματισμό είναι αυτή της Χρυσής Αυ­γής. Η δυναμική της είχε αποτυπωθεί ξεκάθαρα στις προεκλογικές δημο­σκοπήσεις της εταιρείας μας. Και εδώ μεγαλύτερο από το μισό εκλογικό πο­σοστό προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία!

Στις ηλικιακές ομάδες 18 έως 29 και 30 έως 44 χρόνων διαθέτει τα υψηλότερα ποσοστά (γύρω στο 10% κάθε ηλικιακής ομάδας). Το ποσοστό της υποχωρεί (περίπου στο 5%) στις ηλικίες 45 έως 59 χρόνων και, ακόμα περισσότερο, μεταξύ των 60 και άνω.


Οι υπόλοιποι νικητές

Μεταξύ των νικητών περιλαμβά­νονται και τα νεοσύστατα κόμματα του Πάνου Καμμένου και του Φώ­τη Κουβέλη. Περίπου οι μισοί ψη­φοφόροι των Ανεξάρτητων Ελλή­νων φαίνεται να προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και περίπου το ένα τέταρτο από το ΠΑΣΟΚ!

Το υψηλότερο ποσοστό του φαί­νεται να το καταγράφει μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και το χαμη­λότερο μεταξύ των συνταξιούχων. Μεταξύ των νέων (18 έως 29 χρό­νων) ανέρχεται στην τρίτη θέση. Την ίδια θέση (τρίτη) μοιράζεται με τη Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 30 έως 44 χρόνων. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων του τού επιτρέπουν να αισιοδοξεί.

Η Δημοκρατική Αριστερά κατέ­γραψε αξιόλογο ποσοστό, αν και μακριά από τα κορυφαία ποσοστά που της απέδωσαν κάποιες δημο­σκοπήσεις (στις έρευνες της εται­ρείας μας, πάντως, το υψηλότερο ποσοστό που είχε καταγράψει ανερ­χόταν στο 8%). Παρουσιάζει στα­θερότητα – χωρίς μεγάλες αυξομειώσεις – μεταξύ των ηλικιών, με ελαφρά βελτίωση στις μέσες προς νεότερες ηλικίες. Φαίνεται να κερδίζει, σε μεγαλύτερο βαθμό, τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή ιδι­ωτικό τομέα, από ό,τι τους αυτοα­πασχολούμενους και τους συνταξι­ούχους.

Τέλος, η αποχή προκύπτει υψη­λότερη μεταξύ των νεότερων ηλι­κιών (18 έως 29 και 30 έως 44 χρό­νων) και μεταξύ των εργαζομένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο το­μέα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου