Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Τόνωση της ανάπτυξης διά της... λιτότητας


Από το Euro2day

Η προώθηση της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής και η ανάληψη πολιτικών για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης θα είναι οι πυλώνες της οικονομικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έξοδο από την κρίση, σύμφωνα με το προσχέδιο της Συνόδου Κορυφής.

Ειδικότερα, η Ε.Ε. έχει θέσει πέντε βασικούς στόχους για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην ευρωζώνη:


● Προώθηση διαφοροποιημένων πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής, οι οποίες θα είναι «φιλικές» προς την ανάπτυξη.

● Αποκατάσταση της δανειοδότησης στην οικονομία.

● Προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

● Αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.

● Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.


Εφαρμογή πολιτικών σε εθνικό επίπεδο

Όπως αναφέρεται σε προσχέδιο που έχουν στα χέρια τους οι F.T., η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να επιτευχθεί με πολιτικές που θα είναι ευαίσθητες απέναντι στην κατάσταση του κάθε κράτους - μέλους. Τα κράτη - μέλη που εφαρμόζουν προγράμματα διάσωσης ή βρίσκονται στο στόχαστρο των αγορών πρέπει να δεσμευτούν για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων, ενώ όσα έχουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για δράση πρέπει να ενεργοποιήσουν αυτόματους σταθεροποιητές της οικονομίας.

Παράλληλα τα κράτη - μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τη φορολογική τους πολιτική και, αν κριθεί απαραίτητο, να διευρύνουν τη φορολογική βάση, να καταργήσουν αδικαιολόγητες φοροαπαλλαγές και εξαιρέσεις, να περιορίσουν τους φόρους στην εργασία, να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης, τα κράτη-μέλη καλούνται να κάνουν πιο εύκολη και ελκυστική για τους εργοδότες την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, να βελτιώσουν όπου είναι απαραίτητο τους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών, να απομακρύνουν τα εμπόδια στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να εφαρμόσουν ενεργητικές πολιτικές αύξησης της απασχόλησης.

Τα κράτη - μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα και ένα Πρόγραμμα Σταθερότητας, στα οποία θα δίνουν έμφαση στις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης που σκιαγράφησε η προηγούμενη σύνοδος.


Δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε.

Στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, βασική προτεραιότητα είναι η εξέλιξη της ενιαίας αγοράς μέσα από την άρση των τελευταίων εμποδίων, την ενίσχυση της διακυβέρνησής της και τη βελτίωση της εφαρμογής της.

Παράλληλα, πολύ κρίσιμη θεωρείται η προώθηση πιο «πράσινης» και ανταγωνιστικής οικονομίας. Η Ε.Ε. στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας για την Οδηγία Ενεργειακής Αποδοτικότητας μέχρι τον Ιούνιο και στην εφαρμογή του χάρτη για μια αυτόνομη ενεργειακά Ευρώπη.

Η σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί ακόμα στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στην Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στους εξής στόχους:

● Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Περιοχής Έρευνας ως το 2014.

● Βελτίωση της κινητικότητας των ερευνητών.

● Υιοθέτηση του πακέτου για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τις πατέντες ως τον Ιούνιο.

● Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εργαλείου για τη χρηματοδότηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

● Ολοκλήρωση Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς έως το 2015.

● Ενίσχυση βασικών τεχνολογιών που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την αύξηση της καινοτομίας σε ολόκληρη την οικονομία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου