Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Το σχέδιο για τη νέα συνθήκη σταθερότητας


Από την ΕΡΤ

Σε εντυπωσιακές κινήσεις προχωρά η ευρωζώνη μεσούσης της κρίσης όπως μαρτυρά το σχέδιο Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η ert.gr, αναγνωρίζεται ότι από τον κανόνα του συμφώνου σταθερότητας εξαιρείται ένα κράτος που έχει απόκλιση στόχων εξαιτίας ανεξέλεγκτων εξελίξεων και ασυνήθιστων περιστάσεων και λόγω και της ύφεσης. Ωστόσο, υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση, ενσωμάτωση της υποχρέωσης στο συνταγματικό της δίκαιο, και απειλείται με προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.


Υπενθυμίζεται η αυστηρότητα του ορίου του 3% στο κατ' έτος έλλειμμα και του 60% στο λόγο χρέους προς ΑΕΠ με υποχρέωση μείωσης κατά 5% ετησίως.

Αναγνωρίζεται η εθνική νομοθετική κυριαρχία και ανεξαρτησία των κοινωνικών εταίρων, και σημειώνεται ότι η παρούσα συνθήκη δεν τροποποιεί τους όρους οικονομικής πολιτικής υπό τους οποίους χρηματοδοτείται μια χώρα.
Ζητείται, το λιγότερο, ισοσκελισμός της οικονομικής θέσης της γενικής κυβέρνησης κάθε χώρας.

Ολόκληρο το σχέδιο σε μετάφραση της Στέλλας Θεοδώρου:

Προσχέδιο

Συνθήκη Σταθερότητας, Συνεργασίας και Διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα συμβαλλόμενα μέρη:

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της υποχρέωσης των συμβαλλομένων μερών, ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τις προϋποθέσεις μιας ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτό το στόχο να αναπτύξουν έναν διαρκώς στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην ευρωζώνη.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η ανάγκη για τις κυβερνήσεις να διατηρήσουν υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά και η αποφυγή της δημιουργίας υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος είναι ουσιώδους σημασίας στη διασφάλιση της σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της και ως εκ τούτου, απαιτείται η θέσπιση ειδικών κανόνων για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και ενός αυτόματου μηχανισμού που θα αναλαμβάνει διορθωτικά μέτρα

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι τα ελλείμματα δεν θα υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς και ότι το δημόσιο χρέος δεν υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς, ή είναι επαρκώς πτωτικό προς αυτή την κατεύθυνση.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη ως χώρες - μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να απόσχουν από τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο της οικονομικής ένωσης, ιδίως σε ότι αφορά την πρακτική της συσσώρευσης χρέους εκτός των λογαριασμών γενικής κυβέρνησης.

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη ότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης συμφώνησαν, στις 9 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με μια ενισχυμένη αρχιτεκτονική για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, με βάση τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται βάσει των άρθρων 121 , 126 και 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη ότι ο στόχος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενσωματώσει τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό στις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ τις νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Νοεμβρίου 2011 και ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την πρόθεση της να υποβάλει περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις σχετικά με ένα μηχανισμό για την εκ των προτέρων αναφορά των σχεδίων έκδοσης χρέους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση και τη διαδικασία των προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας με λεπτομέρειες για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη της ευρωζώνης που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και μια νέα διαδικασία συντονισμού στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ για τα μεγάλα σχέδια μεταρρύθμισης της οικονομικής πολιτικής,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι, κατά την αναθεώρηση και την παρακολούθηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της παρούσας Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργεί εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα με βάση τα άρθρα 121, 126 και 136,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, ειδικότερα, ότι, για την εφαρμογή του Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας συμφωνίας, η παρακολούθηση του θα γίνει μέσω της ειδικών μεσοπρόθεσμων στόχων κάθε χώρας αλλά και χρονοδιαγραμμάτων σύγκλισης, ανάλογα με την περίπτωση, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Προσωρινή απόκλιση από το μεσοπρόθεσμο στόχο θα επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση υπό ασυνήθεις περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλόμενου μέρους, με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση της γενικής διακυβέρνησης ή σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης για τη ζώνη του ευρώ, την Ε.Ε. ή το συμβαλλόμενο μέρος, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά με βάση μια κοινά αποδεκτή μέθοδο τρόπο, οι βασικές παράμετροι της οποίας επίσης θα επανεξετάζονται τακτικά, γεγονός που αντικατοπτρίζει επαρκώς τους κινδύνους των άμεσων και έμμεσων υποχρεώσεων για τα δημόσια οικονομικά, όπως αυτή εμπεριέχεται στους στόχους της το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η επαρκής πρόοδος προς την κατεύθυνση των μεσοπρόθεσμων στόχων θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση μια συνολική αξιολόγηση με σημείο αναφοράς την διαρθρωτική ισορροπία

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η συμμόρφωση με την υποχρέωση του Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού θα περιλαμβάνεται στο εθνικό νομικό σύστημα, μέσω δεσμευτικών και μόνιμων διατάξεων, κατά προτίμηση συνταγματικών, θα πρέπει να υπόκειται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 του Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη για τα συμβαλλόμενα μέρη των οποίων το χρέος υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 60%, να μειώνουν ετησίως το χρέος με ένα ρυθμό τουλάχιστον κατά 1/20.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανάγκη σεβασμού του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συνθήκης,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι καμία από τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των όρων της οικονομικής πολιτικής υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί η χρηματοδότηση σε ένα συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο του προγράμματος σταθεροποίησης που καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συμφωνία των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης στις 26 Οκτωβρίου 2011 για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής τουλάχιστον δύο συναντήσεις κορυφής Ευρώ ανά έτος, καθώς και η υιοθέτηση του ευρώ Plus Σύμφωνο με τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαρτίου 2011,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της Συνθήκης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ως ένα στοιχείο της συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και επισημαίνοντας ότι η συμμόρφωση με το άρθρο 3 (2), θεωρείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της βοήθειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμός Σταθερότητας, το συντομότερο την περίοδο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που αναφέρεται στο άρθρο 3 (2) έχει λήξει,

Συμφωνήσαμε στα παρακάτω:

Άρθρο 1

1. Με την παρούσα συνθήκη, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, ως κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με την υιοθέτηση ενός συνόλου κανόνων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, μέσω μιας συμπαγούς δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να ενισχυθεί ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της ευρωζώνης και να στηριχθεί η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

2. Οι διατάξεις της παρούσας Συνθήκης θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως από τα συμβαλλόμενα μέρη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ. Ισχύουν επίσης για τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, στο βαθμό και υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 14.

Άρθρο 2

1. Η παρούσα συνθήκη θα εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε., και ιδίως το άρθρο 4 (3) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι διατάξεις της παρούσας Συνθήκης εφαρμόζονται στο μέτρο που αυτές είναι συμβατές με τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ένωση και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να θίγουν τις αρμοδιότητες της Ένωσης να αναλαμβάνει δράση στον τομέα της οικονομικής ένωσης.

Άρθρο 3

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τους ακόλουθους κανόνες και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης:

α) Η δημοσιονομική θέση πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί ή με πλεόνασμα.

β) Το έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν τη σύγκλιση προς τον αντίστοιχο μεσοπρόθεσμο στόχο τους.

γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν προσωρινά να αποκλίνουν από τον μεσοπρόθεσμο στόχο τους κατ’ εξαίρεση, σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα.

δ) Το ανώτατο όριο του ελλείμματος μπορεί να είναι το 1,0% του ΑΕΠ.

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να ενταχθούν στους νόμους των κρατών - μελών εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης Τα συμβαλλόμενα μέρη, βάσει των αρχών που έχουν συμφωνηθεί μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υπόκεινται στον έλεγχο ενός διορθωτικού μηχανισμού που θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή την πορεία προσαρμογής προς αυτό, όπως καθορίζεται στο αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Ο μηχανισμός πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών να εφαρμόσουν μέτρα για να διορθώσει τις αποκλίσεις κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων.

Άρθρο 4

Όταν το δημόσιο χρέος υπερβαίνει την τιμή αναφοράς 60% που αναφέρεται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου (αριθ. 12), τα συμβαλλόμενα μέρη να μειώσουν το χρέος, κατά μέσο όρο, κατά 1/20 ανά έτος

Άρθρο 5

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος δυνάμει Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέσει σε εφαρμογή ένα δημοσιονομικό και οικονομικό πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική και διαρκή διόρθωση του υπερβολικών ελλειμμάτων τους.

2. Η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Άρθρο 6

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό του σχεδιασμού των εκδόσεων των ομολόγων, συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλουν έκθεση εκ των προτέρων για τη δημόσια ασφάλιση του χρέους τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Τηρώντας πλήρως τις διαδικαστικές απαιτήσεις της Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως νόμισμα το ευρώ δεσμεύονται να υποστηρίξουν τις προτάσεις ή συστάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ κρίνεται από τον Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παραβιάζει τα κριτήρια του ελλείμματος.

Άρθρο 8

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος το οποίο θεωρεί ότι ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος παρέλειψε να συμμορφωθεί με το άρθρο 3 (2) μπορεί να φέρει το θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει έκθεση επί του θέματος. Στην τελευταία περίπτωση, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, επιβεβαιώνει τη μη συμμόρφωση στην έκθεσή της, το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 9

Αξιοποιώντας το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού για μια κοινή οικονομική πολιτική την προώθηση της ομαλής λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυση της σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και μέτρα σε όλους τους τομείς που είναι ουσιαστικής σημασίας για την καλή λειτουργία της ζώνης του ευρώ.

Άρθρο 14

2. Η παρούσα Συνθήκη αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως νόμισμα το ευρώ έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης.

3. Η παρούσα συνθήκη ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και που την έχουν επικυρώσει.

Η παρούσα συνθήκη είναι ανοικτή για προσχώρηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τα συμβαλλόμενα μέρη κατόπιν αιτήσεως.

Σημειώνεται ότι μέχρι το Συμβούλιο Κορυφής και τη διαμόρφωση του κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, το κείμενο αυτό, όπως συνηθίζεται, αναμένεται να εξειδικευτεί, συμπεριλαμβάνοντας και ειδικές περιπτώσεις όπως αυτές των χωρών που έχει εκδηλωθεί η κρίση χρέους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου