Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

O Παπαδιαμάντης διά τον Παπανδρέου...


Από topontiki.gr

Της Τζένης Κ.
(ρεπορτάζ εκ Σκιάθου)

Ο Γιωργάκης, ο υιός της κυρα-Μαργαρίτας, φορών νεωτεριστικόν τι ελαστικόν και εφαρμοστόν πανταλόνιον (όπερ διέγραφε γεωφυσικώς τους μυς τε και τον ανδρισμόν του), μαύρον αθλητικόν φανελάκιον ωσαύτως αποκαλυπτικόν, υποδήματα κατάλληλα προς άσκησιν πιέσεως επί πεντάλ, αεροδυναμικόν σαρίκιον κατασκευασθέν υπό αθραύστου υλικού επί της αμφιλεγομένης κεφαλής αυτού και διόπτρας φουτουριστικάς αίτιναι τον έκαμαν να ομοιάζει με σούπερ διαστημικήν μυΐαν, εκαβάληκεν το δίκυκλόν του και επήρεν να τσουλεί εις την δημοσιάν με κατεύθυνσιν προς τις Κουκουναριές...


Όπισθέν του ετσούλουν υποχρεωτικώς μία Lexus και μοτοσυκλετιστές τινές σεκλετισμένοι. Δεν ημπόρουν γαρ να πιστέψουσιν ότι ήσαν υποχρεωμένοι εκ της δουλειάς της εργασίας των να λαμβάνουν εις το κατόπιν το σουργελίζον ετούτον τζόβενον...

Πραγματικώς. Εις ολόκληρην την Σκιάθον και εις τας λοιπάς Σποράδας ουδένα θέαμα ξαναματαϋπήρξεν τοσούτως επιδεκτικόν πολλαπλού χαχανητού. Πεντηκοντούτης και βάλε αθλητοπουρός και γεροντοφρικιόν επαρίστανεν καταμεσής του Αυγούστου του σωτηρίου έτους Δισχιλιοστού και ενδεκάτου ότι δεν έτρεχεν τίποτις πέραν του υποδηλάτου του.

Οι γέροντες και αι γραίαι έσειαν μετά νοήματος τας κεφαλάς αυτών και διόλου δεν επεθύμουν να προσεγγίσουν αυτόν ίνα του προσφέρουσιν την κλαδευθείσα σύνταξή των υπέρ του Εθνικού σκοπού. Αντιθέτως, επεθύμουν καταβάσαι αυτόν από του υποδηλάτου και κατασχέσαι το υποδήλατον.

Οι τουρίσται ετράβουν φότος και εσχολίαζον εις τας μητρικάς των γλώσσας την φαιδρότητα του παρδαλού τούτου κομβοΐου. Μα ο Γιωργάκης ηγόραζεν αγρόν. Ή μάλλον επούλα αγρόν (το ρητό διασκευάσθη ένεκα του έμφυτου ταλέντου του Γιωργακίου εις το πουλάν). Εσυνέχιζεν την αυτού πορείαν αγωνιών μονάχα δια τον βαθμόν της φιτνέσεώς του.

Εωράκατε τον στύλον πλησίον της θαλάσσης; Εωράκατε αυτόν, ερωτώ σας; Ε, ο Γιωργάκης, ο υιός της κυρα-Μαργαρίτας, δεν τον εώρακεν, ώρακεν, ρακεν, ακεν, κεν, εν, ννννννννν...

[Σημ.: Η φωτογραφία είναι θολή γιατί είναι αυθεντική και γιατί σετάρεται με τη σκέψη του εικονιζομένου...]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου