Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

Αρνητικό ρεκόρ για την οικονομία


Έρευνα της Icap

Ζημιές καταγράφηκαν σε όλους τους κλάδους το 2010

Από Τα Νέα

Ζημίες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας καταγράφει μελέτη της Icap Group με ανάλυση των ισολογισμών (χρήσης 2010) 25.616 επιχειρήσεων (με δημοσιευμένο ισολογισμό μέχρι και την 19η Ιουλίου 2011) που είχαν, παράλληλα, και δημοσιευμένο ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης.

Το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε 5.176 βιομηχανικές επιχειρήσεις, 6.861 εμπορικές, 7.719 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών), 2.519 εταιρίες του τεχνικού-κατασκευαστικού τομέα, καθώς και 3.341 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των 25.616 επιχειρήσεων είναι εκείνη της πλήρους ανατροπής των μέχρι σήμερα δεδομένων. Η επιδείνωση είναι πλέον διάχυτη σε όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, η δε κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα υπέστη βαρύτατο πλήγμα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης της Icap, τα συνολικά αποτελέσματα κατέστησαν ζημιογόνα σε όλους τους κλάδους, γεγονός πρωτόγνωρο για πάρα πολλά έτη.


Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης όλων των επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως κλάδου), προκύπτει κατ' αρχήν υποχώρηση κατά 3,3% των συνολικών πωλήσεων (διαμορφώθηκαν σε 168,8 δισ. ευρώ το 2010 έναντι 174,6 δισ. ευρώ του προηγουμένου έτους). Παράλληλα όμως δεν υπήρξε και ανάλογη συγκράτηση του κόστους των πωλήσεων, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των μικτών κερδών (-11,6%) και τελικά την πτώση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (μειώθηκαν κατά 78% ή 3,7 δισ. ευρώ).

Την αρνητική αυτή εξέλιξη επιδείνωσε η δραστική αύξηση (+91%) των μη λειτουργικών εξόδων (όπως έκτακτα & ανόργανα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων, έκτακτες ζημίες κ.α.), με συνέπεια τελικά την ανατροπή του καθαρού αποτελέσματος το 2010, με την εμφάνιση ζημιών ύψους 2,33 δισ. ευρώ το 2010, έναντι αντίστοιχων κερδών 4 δισ. ευρώ περίπου το 2009. Τέλος, τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 25,5%, ήτοι 11,4 δισ. ευρώ το 2010 έναντι 15,4 δισ. ευρώ το 2009.


Βιομηχανία

Ο τομέας της βιομηχανίας, παρόλο που ήταν ο μόνος που εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών το 2010, δεν απέφυγε τις ζημίες. Με βάση το δείγμα των 5.176 βιομηχανικών εταιριών, προκύπτει αξιόλογη αύξηση των πωλήσεων κατά 5,8% (ή κατά 2,8 δισ. ευρώ), οι οποίες και ανήλθαν σε 50,6 δισ. ευρώ το 2010.Ωστόσο, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντική αύξηση του κόστους το οποίο διευρύνθηκε κατά 9,3%, η δε αύξηση του κόστους (σε απόλυτο μέγεθος 3,5 δισ. ευρώ) υπερίσχυσε εκείνης των πωλήσεων, με συνέπεια την υποχώρηση των αντίστοιχων μικτών κερδών.

Οι μεταβολές αυτές συνέβαλαν αποφασιστικά στην πτώση (-66,1%) του λειτουργικού αποτελέσματος. Στα παραπάνω προστέθηκε και η δραστική αύξηση (σχεδόν διπλασιασμός) των μη λειτουργικών εξόδων, με συνέπεια ο τομέας να Βιομηχανίας να καταγράψει ζημίες ύψους 303,6 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι κερδών προ φόρου 1.195,8 εκατ. ευρώ το 2009. Ακόμη τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 19,3% και διαμορφώθηκαν σε 3,19 δισ. ευρώ περίπου το 2010, έναντι αντίστοιχων 3,95 δισ. ευρώ του προηγουμένου έτους.


Εμπόριο

Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του τομέα του εμπορίου αναδεικνύεται ξεκάθαρα το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στην αγορά το 2010.

Βάσει των αποτελεσμάτων των 6.861 εμπορικών επιχειρήσεων, προκύπτει σημαντική μείωση των πωλήσεων τους, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 65,2 δισ. ευρώ το 2010 έναντι 70,41 δισ. ευρώ το 2009 (μείωση κατά 7,4% ή απώλειες εσόδων 5,2 δισ. ευρώ). Η υποχώρηση των μικτών κερδών του τομέα ήταν εντονότερη (κατά 12,7%), λόγω συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων ως αντιστάθμισμα της περιορισμένης ζήτησης.

Οι εξελίξεις αυτές ήταν καθοριστικές οδηγώντας σε δραστική μείωση (-78,6%) τα λειτουργικά αποτελέσματα. Τελικά ο τομέας του εμπορίου κατέγραψε ζημίες ύψους 103 εκατ. ευρώ περίπου το 2010 ενώ το προηγούμενο έτος είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρου 1,6 δισ. ευρώ.


Υπηρεσίες (εκτός τεχνικών εταιρειών)

Και στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 3,5%, από 44,06 δισ. ευρώ το 2009 σε 42,5 δισ. ευρώ το 2010 (απώλειες εσόδων σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ), η οποία συνοδεύτηκε από ακόμη εντονότερη μείωση του μικτού κέρδους (κατά 11,6%).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα περιορίστηκαν κατά 54,1%, εξέλιξη που σε συνδυασμό με τον υπερδιπλασιασμό των μη λειτουργικών εξόδων των εταιριών (όπως έκτακτα & ανόργανα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων, έκτακτες ζημίες κ.α.), είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ζημιών ύψους 1,2 δισ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρου ύψους 1,3 δισ. ευρώ το 2009. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 18,7% και διαμορφώθηκαν σε 5 δισ. ευρώ περίπου το 2010, από 6,1 δισ. ευρώ το 2009.


Τεχνικές εταιρείες

Η συνεχιζόμενη πτώση εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο και το 2010, οδήγησε σε οξεία επιδείνωση των αποτελεσμάτων των τεχνικών εταιρειών. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 20,2%, διαμορφούμενες σε 6,37 δισ. ευρώ το 2010 από 7,98 δισ. ευρώ το 2009 ενώ μεγάλη ήταν η μείωση και στα μικτά κέρδη (-27,8%).

Περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων υπερκάλυψαν τα πραγματοποιηθέντα μικτά κέρδη, με συνέπεια την εμφάνιση αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων (-237 εκατ. ευρώ). Το τελικό αποτέλεσμα κατέστη ζημιογόνο το 2010, με τις ζημίες των εταιριών του δείγματος να ανέρχονται σε 347,8 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι κερδών προ φόρου ύψους 25,8 εκατ. ευρώ του 2009. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 57,7% και διαμορφώθηκαν σε 286,4 εκατ. ευρώ το τελευταίο έτος.


Τουρισμός

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία έπληξε και τον τομέα του τουρισμού, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των 3.341 τουριστικών εταιριών. Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων αυτών μειώθηκαν κατά 4%, ωστόσο αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο κόστος πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει πολύ μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των μικτών κερδών, τα οποία υποχώρησαν κατά 19,6%.

Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε μεγάλη επιδείνωση τόσο του λειτουργικού αποτελέσματος, όσο και του τελικού καθαρού αποτελέσματος, με τις ζημίες να αυξάνονται κατά 88% ανερχόμενες πλέον σε 345,3 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 15,3% το τελευταίο έτος και διαμορφώθηκαν σε 701,7 εκατ. ευρώ το 2010.

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, επισημαίνεται η επιδείνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 17,2% το 2010, από 20,5% το 2009. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι, οι επιχειρήσεις αυτές πιεζόμενες για μείωση τιμών, οδηγήθηκαν σε συμπίεση των περιθωρίων τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν της συνέπειες της κρίσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου