Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

Εξήντα καυτές μέρες


Από Το Ποντίκι 7.7.2011 (απ' όπου και το σκίτσο του Πάνου)

Μέσα στις επόμενες 60 μέρες θα κριθεί η βιω­σιμότητα της κυβέρνη­σης, καθώς μέχρι τα μέ­σα Σεπτεμβρίου θα πρέπει να περά­σουν από τη Βουλή όλα τα δύσκολα νομοσχέδια για τα επαχθή φορολογι­κά μέτρα, την τέταρτη επικαιροποίηση του μνημονίου, που θα περιλαμ­βάνει ρητώς την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων, τις πρώτες αποκρατικο­ποιήσεις και τον δεύτερο εφαρμοστικό νόμο.

Παράλληλα, η Βουλή θα πρέπει να ετοιμάζεται για να ψηφίσει και το νέο πακέτο «διάσωσης» της Ελλά­δας, που θα περιλαμβάνει βεβαίως νέους σκληρούς όρους για λιτότητα, το δεύτερο μνημόνιο και την πιθα­νότητα εμπράγματων εγγυήσεων. Το ίδιο διάστημα το Μαξίμου θα δίνει τη νέα μάχη αξιολόγησης από την τρόι­κα, που θα βρίσκεται στην Αθήνα για να ελέγξει την πορεία της οικονομίας ώστε να δώσει το πράσινο φως στην έκτη δόση του δανείου, η οποία πρέ­πει να εκταμιευθεί στα μέσα Σεπτεμ­βρίου.


Ήδη, λόγω των καθυστερήσεων αλ­λά και λόγω πολιτικής αδυναμίας, οι τροϊκανοί θα έρθουν εκτάκτως στην Αθήνα από το τέλος Ιουλίου ώστε να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει όσα υποσχέθηκε.


Όλα αυτά δημιουργούν μια ρευ­στή πολιτική κατάσταση σε ένα ήδη εκρηκτικό κοινωνικό κλίμα. Οι Ευρω­παίοι διαπιστώνουν και από τις δημο­σκοπήσεις ότι αυτό το κυβερνητικό σχήμα δεν αντέχει και έχουν δεδο­μένο ότι με τον έναν ή τον άλλο τρό­πο οι πρόωρες κάλπες είναι προ των πυλών. Έτσι ζητούν επιτακτικά το νέο δανειακό πρόγραμμα να έχει την έγκριση 180 βουλευτών, ώστε όποιο κυβερνητικό σχήμα και να ανέβει στην εξουσία – θεωρούν ότι θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο κόμ­ματα – να είναι εξασφαλισμένη η υλοποίηση των δεσμεύσεων.


Τα μέτωπα του Βενιζέλου

Ο άνθρωπος που θα κληθεί να φέρει σε πέρας το δύσκολο εγ­χείρημα να πειστούν οι υπουρ­γοί αλλά και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την πλημμύρα των αλλαγών, είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ήδη η τρόικα αλλά και το Γιούρογκρουπ έδειξαν τα δόντια τους στην τηλεδιάσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας. Η γραμμή είναι σκληρή, σκληρότερη ίσως από αυτήν που ανέμενε ο υπουργός Οικονομικών. Μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουμε την επόμενη δόση, πρέπει:

1. Να σχηματιστεί αμέσως και να λειτουργήσει η εταιρεία δια­χείρισης της δημόσιας περιουσί­ας, η Γενική Γραμματεία Real Estate Development. Τον Αύγουστο να υιοθετηθεί το πλάνο για τον τουριστι­κό τομέα (τουριστική κατοικία), με το νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης των ακινήτων της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Στο τρίτο τρίμη­νο πρέπει να είναι έτοιμο το νομικό πλαίσιο για τη γρήγορη παραχώρηση γης και την επιτάχυνση της καταγρα­φής της ακίνητης περιουσίας.

2. Να περάσει, μέχρι το τέλος Ιουλί­ου, το νομοσχέδιο για τις συγχω­νεύσεις και καταργήσεις των ΔΕΚΟ και άλλων φορέων και μέχρι τα μέσα Αυγούστου η κυβέρνηση να βρει τρό­πο να περάσει από τη Βουλή τη δυ­νατότητα απολύσεων. Μέσα στο νέο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και οι μειώσεις μισθών και άλλων δαπα­νών και το μαχαίρι σε όσα επιδόματα έχουν απομείνει.

3. Να καταργηθούν 200 εφορίες, να δημιουργηθούν ομάδες «ράμπο» που θα αναλάβουν τη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών με απώτερο στόχο να ιδιωτικοποιηθούν οι διαδι­κασίες συλλογής φόρων, οι οποίες θα ελέγχονται από ξένους εμπειρογνώ­μονες. Παράλληλα πρέπει να ετοιμα­στεί το νέο φορολογικό σύστημα.

4. Να βρεθεί φόρμουλα που θα προνοεί την εγκατάσταση των ελεγκτών, οι οποίοι μόνιμα πλέον θα διαχειρίζονται όλους τους τομείς της οικονομίας, τα υπουργεία, τους δη­μοσίους οργανισμούς. Επίσης μέσα στον Ιούλιο η κυβέρνηση πρέπει να ορίσει τα προσόντα και τις υποχρεώ­σεις των ελεγκτών που θα μπουν στα υπουργεία και να τους τοποθετήσει για να ελέγχουν τη ροή των πόρων. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου να δημι­ουργηθούν γενικές διευθύνσεις για οικονομικές υποθέσεις σε όλα τα υπουργεία.

5. Να αποφασιστούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου όλες οι νέες περικο­πές στην υγεία και την ασφάλιση, που θα περιλαμβάνουν ίσως και νέες αυ­ξήσεις στις εισφορές, περικοπές στις αναπηρικές συντάξεις και νέες αλλα­γές στα βαρέα και ανθυγιεινά.

6. Μέχρι το τέλος του έτους να δη­μιουργηθούν νέες συμμαχίες στον τραπεζικό κλάδο, συγχωνεύσεις και εξαγορές, και όσες τράπεζες απο­τύχουν στα στρες τεστ να ενταχθούν αμέσως στο Ταμείο Χρηματοπιστωτι­κής Σταθερότητας, που ουσιαστικά ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλά­δος και την τρόικα.

7. Μέχρι το τέλος Ιουλίου η κυβέρ­νηση να αναθέσει τη διαχείριση των υδροηλεκτρικών αποθεμάτων σε ανεξάρτητη αρχή.

8. Τέλος, βάσει του επικαιροποιημένου μνημονίου, η κυβέρνηση θα καλείται να λάβει νέα μέτρα ανά τρίμηνο και κάθε φορά που διαπιστώ­νεται απόκλιση από τους δημοσιονο­μικούς στόχους.


Συνεχώς νέα μέτρα!

Ο όρος για συνεχή λήψη νέων μέ­τρων είναι ο δυσκολότερος που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και αυτό γιατί πλέον τα ψέματα τελείω­σαν, όπως και οι διορίες που έδινε μέ­χρι τώρα ατύπως η τρόικα. Εδώ κι έναν χρόνο όλοι έκαναν τα στρα­βά μάτια για το γεγονός ότι η Ελλάδα ουδέποτε κατάφερε να πιάσει τους βασικούς στόχους του μνημονίου. Όμως, όπως έχει γράψει επανειλημ­μένως το «Π», οι δανειστές έχουν πλέον νομικό πρόβλημα και δεν είναι καλυμμένοι στην εκταμίευση των δόσεων.

Οι κυβερνητικές παλινωδίες και η «κοροϊδία», όπως την ερμηνεύ­ουν οι ελεγκτές, ότι κάπου πα­ρακάτω η κρατική μηχανή θα πάρει μπρος, μας έφεραν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα: στον φαύλο κύκλο ύφεσης - νέων μέ­τρων - ύφεσης και στην ενεργο­ποίηση της ρήτρας που υπάρχει ήδη στη δανειακή σύμβαση για πλήρη επιτήρηση και απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Εάν κρίνουμε από τα τελευταία νέα, τα νέα μέτρα είναι προ των πυλών, πριν καν εφαρμοστούν αυτά που πέρασε δι' εκβιασμών και πιέσεων η κυβέρνηση από τη Βουλή την περα­σμένη εβδομάδα.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους τα έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση κο­ντά στα 2,5 δισ. ευρώ, με τις πληρο­φορίες να κάνουν λόγο για στασι­μότητα στην είσπραξη εσόδων από φόρους. Την ίδια στιγμή, για τέταρ­το συνεχόμενο μήνα, οι δαπάνες του κράτους δείχνουν αύξηση, αλλά η κυ­βέρνηση επιμένει να εφαρμόζει την αποτυχημένη συνταγή για αύξηση εύκολων φόρων και οριζόντιες περι­κοπές σε όλα τα εισοδήματα.

Έτσι, αντί να γίνονται μελέτες για το πώς θα αντιστραφεί το κλίμα και πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να στοχεύσει στα μεγάλα εισοδήματα και κεφάλαια που συστηματικά φο­ροδιαφεύγουν, γίνονται μελέτες για το πώς οι νέες ελεγκτικές εταιρεί­ες θα γίνουν αφόρητα πιεστικές και απειλητικές προκειμένου να απο­σπούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη μικροοφειλετών!

Μάλιστα, όπως διακινείται στους διαδρόμους του Μαξίμου, εάν πετύ­χει το εγχείρημα του εκφοβισμού, οι ελεγκτικές εταιρείες θα αναλάβουν όλο το σύστημα των εσόδων.

Όλα αυτά τη στιγμή που και ο Ευ­άγγελος Βενιζέλος δείχνει να αδυ­νατεί να πάρει αποφάσεις για τα δι­σεκατομμύρια ευρώ που βρίσκονται εκτός Ελλάδας και για τις off shore εταιρείες Ελλήνων επιχειρηματιών που πληρώνουν ελάχιστους φόρους, κάνοντας χρήση νομικών παραθύρων που αφήνουν οι κυβερνήσεις ανοικτά εδώ και χρόνια.

Τα έσοδα που θα μπορούσε το κρά­τος να εισπράξει από τη φοροδιαφυγή των μεγάλων, ανέρχονται στο 30% των εσόδων που εισπράττει τώρα από τους άμεσους και έμμεσους φόρους, από τις περικοπές των μισθών, συντά­ξεων και επιδομάτων στα μεσαία και μικρά στρώματα.


Ο «χρησμός» Γιούνκερ...

Τη δημοσιονομική βόμβα που βρί­σκεται στα χέρια της καλείται να δια­χειριστεί η Ε.Ε. Ο πρόεδρος του Γιούρογκρουπ, που έχει υπογείως βοηθή­σει άπειρες φορές την κυβέρνηση και είναι η αιτία που έχουμε λάβει πολλές άτυπες παρατάσεις τον τελευταίο χρό­νο, είπε τελικά ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτά που έχει αναλάβει και ζήτησε την παρέμβαση των δανειστών.

Έχουμε γράψει πολλές φορές ότι ουδέποτε η Ε.Ε. πήρε πρωτοβουλία να παρέμβει στα εσωτερικά της Ελλάδας με τόσο σαφή τρόπο. Η παρέμβαση όλων των αξιωματούχων που είδαμε τους τελευταίους μήνες έγινε ύστερα από συνεννόηση της κυβέρνησης, και προ πάντων του τέως υπουργού Οικο­νομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Ο Παπακωνσταντίνου είδε το Γιούρογκρουπ ως μια χρυσή ευκαιρία για να καλύψει την απειρία και τη δική του αδυναμία να αποφασίσει και να εφαρ­μόσει μια βιώσιμη οικονομική πολι­τική, και όλο αυτό τον καιρό ζητούσε στήριξη από τους ομολόγους του στην ευρωζώνη.

♦ Προφασιζόταν συνεχώς δικαιο­λογίες ότι τα πράγματα δεν προχω­ρούσαν επειδή υπήρχαν ανταρσίες στο Υπουργικό, το ΠΑΣΟΚ, τις «συντε­χνίες» και την αντιπολίτευση.

♦ Ζητούσε συνεχώς πολιτική κάλυ­ψη με την αιτιολογία ότι «αυτός θέλει, αλλά δεν τον αφήνουν».

Έτσι άρχισε το γαϊτανάκι των παρεμ­βάσεων και των ανακοινώσεων, που έφτασαν να γίνονται απειλές.

Τώρα όμως το Γιούρογκρουπ είναι υποψιασμένο, με αποτέλεσμα να βλέ­πουν με μισό μάτι και τις προθέσεις του Βενιζέλου, και να μην του αφή­νουν κανένα περιθώριο ελιγμών και διαπραγματεύσεων.

Έτσι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης ξεκαθάρισαν στον νέο υπουργό Οικονομικών ότι στη νέα δανειακή σύμβαση θα αναγράφεται ρητώς η ανάληψη της οικονομικής δι­αχείρισης της χώρας από τους δανει­στές.

Ο Γιούνκερ λοιπόν είπε το... αυτο­νόητο και αυτό που δεσμεύθηκε ήδη η κυβέρνηση ότι θα κάνει. Μόνο που αυτή τη φορά οι δανειστές δεν έχουν καμία διάθεση να υποστούν τη γνωστή καραμέλα της κυβέρνησης, η οποία άλλα διαπραγματεύεται πίσω από τις πόρτες και μετά αφήνει να εννοηθεί ότι οι δανειστές είναι αυτοί που επι­βάλλουν πράγματα και καταστάσεις.

Στις Βρυξέλλες υπάρχει ήδη δυσφο­ρία για τις επιθέσεις του πρωθυπουρ­γού στην Ε.Ε. το τελευταίο δεκαπενθή­μερο, γι’ αυτό έχουν αρχίσει την επι­χείρηση «όλα στο φως». Μια πρόγευ­ση των μελλοντικών τοποθετήσεων έχει λάβει η κυβέρνηση από τον Γιούν­κερ. Έπεται συνέχεια...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου