Δευτέρα 17 Μαΐου 2010

Οι σύγχρονοι Μαυροκορδάτοι και Κωλέττηδες


 
Από την Αλεπού του Ολύμπου

Φίλοι μου, αναλογιζόμενοι τη σημερινή κατάσταση υποτέλειας του έθνους μας σε μια χούφτα τραπεζίτες, λόγω τού ότι εκχωρήσαμε ως λαός την πολιτική δράση σε σύγχρονους Μαυροκορδάτους καί Κωλέττηδες, είναι χρήσιμο να κάνουμε έναν παραλληλισμό με το «ψήφισμα τής υποτέλειας», πού σημάδεψε την εθνική ανεξαρτησία τού νεότερου Ελληνικού Κράτους, μετά από τόσους αγώνες για την απελευθέρωση.

Ψήφισμα της υποτέλειας, Γ’ Εθνοσυνέλευσις, Επίδαυρος, 1825-26:

«Το Ελληνικόν Έθνος, δυνάμει της παρούσης πράξεως, θέτει εκουσίως την ιεράν παρακαταθήκην της αυτού Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως, υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρετανίας».

Επίσημη διαμαρτυρία του Δημητρίου Υψηλάντου γι' αυτό το ψήφισμα, στην ίδια Εθνοσυνέλευση: 

«Ο λαός κύριοι, του οποίου παρρησιάζετε το πρόσωπον, δεν σας έδωκε πληρεξουσιότητα να καταργήσετε την Εθνικήν και Πολιτικήν ανεξαρτησίαν του, αλλά να την στερεώσητε, να την διαιωνίσητε. Η ιστορία θέλει κρίνει μίαν ημέραν αδεκάστως την πράξιν σας... Σας φοβίζει η πτώσις του Μεσολογγίου;

Αφιερωθήτε ως και εις τας αρχάς του αγώνος, εις την χαρακτηριστικήν ενέργειαν και τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Το στήθος κάθε Έλληνος είναι δεύτερον Μεσολόγγι... Τα μεγάλα έθνη και οι καλοί πατριώται φαίνονται εις τας κρισίμους περιστάσεις της πατρίδος των. Δούλος είναι εύκολον να γένη τις, όταν θέλη. Αυθέντης είναι δύσκολον. Επιθυμούμεν ειρήνην; Ας τρέξωμεν εις τα όπλα... Κρίνω χρέος μου ιερόν και απαραίτητον να διαμαρτηρηθώ ως και ήδη διαμαρτύρομαι επισήμως κατ' αυτής ενώπιον του Ελληνικού λαού και όλων των λαών τής Χριστιανικής Ευρώπης, ως κατά μιας πράξεως παρανόμου, αντιελληνικής και διόλου ανταξίας ενός Έθνους, το οποίον υπεδουλώθη μεν πολλάκις, πλην ποτέ δεν εσυμβιβάσθη με τους τυράννους του».

Η απάντηση της Εθνοσυνελεύσεως σε αυτήν την ηρωική φωνή; Διαβάστε:

«Αγανακτήσασα η συνέλευσις δια την διαμαρτυρίαν ενός πολίτoυ κατά της ομοφώνου αποφάσεως όλου του έθνους, εστέρησε δια ψηφίσματός της τον διαμαρτυρηθέντα παντός πολιτικού δικαιώματος και τον απέκλεισε πάσης στρατιωτικής υπηρεσίας».

Ποιον; Τον Δημήτριο Υψηλάντη!!!

Σας θυμίζουν τίποτε όλα αυτά;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου