Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Ποιοι ψήφισαν τι στις εκλογές της 17ης ΙουνίουΑπό Το Ποντίκι 21.6.2012

Του Γιώργου Ηλ. Αράπογλου, γεν. διευθυντή της Pulse RC

Τα τελευταία χρόνια, στις εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, η εταιρεία μας δοκιμάζει, την ημέρα των εκλογών, μια διαφορετική και εναλλακτική του γνωστού exit poll, «συνδυασμένη» διερεύνηση της ψήφου των πολιτών. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Pulse RC, η έρευνα αυτή συνδυάζει την καταγραφή - μέσω δημοσκόπησης - της ψήφου (όσων πολιτών έχουν ήδη ψηφίσει) και της πρόθεσης ψήφου (όσων πολιτών δεν έχουν ψηφίσει ακόμα).


Η εκτίμηση που προέκυψε από τη δοκιμαστι­κή εφαρμογή, την Κυριακή 17 Ιουνίου, προσέγ­γισε αρκετά ικανοποιητικά (με μικρές αποκλί­σεις - εντός του εύρους του τυπικού στατιστι­κού σφάλματος) το επίσημο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών και γι' αυτό μπορούμε να αξιοποιήσουμε ενδεικτικά τις επιμέρους δια­σταυρώσεις (ανά ομάδα ηλικίας, ανά πολιτική συμπεριφορά σε προηγούμενες εκλογές κ.λπ.) για να διαπιστώσουμε πώς ψήφισαν διάφορες ομάδες Ελλήνων ψηφοφόρων - έστω κατά προ­σέγγιση.

Για λόγους τεκμηρίωσης, για τα αποτελέσμα­τα των ερευνών που περιλαμβάνονται στα γρα­φήματα (και για το γενικό της «συνδυασμένης» έρευνας της 17ης Ιουνίου) έχει ενημερωθεί, εμπιστευτικά, στενός κύκλος συνδρομητών ή συνεργατών τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Ένα πρώτο ενδιαφέρον συμπέρασμα προκύ­πτει από τα γραφήματα της εξέλιξης των πο­σοστών των κομμάτων, όπως αυτά καταγράφο­νταν στις δημοσκοπήσεις «Πρόθεσης Ψήφου» της Pulse RC - τις δημοσιευμένες αλλά και αυ­τές της περιόδου απαγόρευσης δημοσιοποίη­σης.

Τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής πε­ριόδου, τα έντονα διλήμματα άσκησαν πιέσεις σε όλα, λίγο ή πολύ, τα υπόλοιπα κόμματα υ­πέρ των δύο μονομάχων. Κυρίως όμως υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απέκτησε στα­διακά ευδιάκριτη διαφορά από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. 

Το «παλιό» ΠΑΣΟΚ

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες διασταυρώ­σεις είναι το τι ψήφισαν οι ψηφοφόροι, με βά­ση το τι είχαν ψηφίσει, όχι στις 6 Μαΐου - οι καθιερωμένες συσπειρώσεις και μετακινήσεις - αλλά το 2009! Έχει πολιτικό ενδιαφέρον να διερευνήσουμε το πού βρίσκεται σήμερα εκεί­νο το 44% του εκλογικού σώματος που είχε ε­πιλέξει ΠΑΣΟΚ το 2009 αλλά και το 33,5% που είχε προτιμήσει Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «συνδυ­ασμένης» διερεύνησης της εταιρείας μας την 17η Ιουνίου, το εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ του 2009 εμφανίζεται κατακερματισμένο, αφήνο­ντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλ­λον του κόμματος. Σε αυτές τις εκλογές, ένας στους 4 προτίμησε να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και ένας στους 4 ψήφισε και πάλι ΠΑΣΟΚ.

Το υπόλοιπο μισό (περίπου 45%) διέρρευσε προς τα υπόλοιπα κόμματα ή απείχε. Αξιόλογα τμήματα προτίμησαν τη Νέα Δημοκρατία (13%) και τη Δημοκρατική Αριστερά (10%). Ψηφοφό­ροι του ΠΑΣΟΚ του 2009 βρίσκονται σήμερα και στους Ανεξάρτητους Έλληνες, στο ΚΚΕ, α­κόμα και στη Χρυσή Αυγή! 
Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του 2009 έμειναν, στις 17 Ιουνίου, κατά 27% στο ΠΑΣΟΚ την ώρα που το 28% πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και ένα 10% στη ΔΗΜΑΡ. Η συνολική διασπορά των ψηφοφό­ρων του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει τη γενική αίσθηση της μαζικής φυγής προς κάθε κατεύθυνση, αν και η αριστερή - κεντροαριστερή φορά είναι κυρίαρχη.


Η Νέα Δημοκρατία του 33,5%

Από το 33,5% που άφησε τη Νέα Δημοκρα­τία ο Κώστας Καραμανλής το 2009, τα δύο τρί­τα ψήφισαν και πάλι Νέα Δημοκρατία. Το υπό­λοιπο ένα τρίτο «έσπασε», με μεγαλύτερα κομ­μάτια αυτό που κατευθύνθηκε προς τους Ανε­ξάρτητους Έλληνες (10%), αυτό προς τον ΣΥΡΙΖΑ (10%) και προς τη Χρυσή Αυγή (7%).
Η Ν.Δ., συγκριτικά με το 2009, είδε μόνο τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων της να παραμένουν στην κομματική στέγη, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο διέρρευσε, με κύριες κατευθύνσεις τον ΣΥ­ΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες (από 10% για κάθε κόμμα). Αξιοσημείωτη και η διαρροή προς τη Χρυσή Αυγή, η οποία καρπώθηκε το 7% του συνόλου.

Διχασμένο εμφανίζεται το εκλογικό σώμα του ΚΚΕ του 2009, ανάμεσα στο ίδιο το ΚΚΕ (40%) και τον ΣΥΡΙΖΑ (36%). Μικρότερα ποσο­στά επέλεξαν την αποχή (7%), το ΠΑΣΟΚ (5%), ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία (5%)!Το φαινόμενο που παρατηρείται στο ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε και στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ του 2009. Το 40% παρέμεινε στο ΚΚΕ και το 37% κατευθύνθηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μικρές οι διαρροές προς ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. (από 5%) και αξιοσημείωτη η επιλογή του 7% προς το άκυρο, το λευκό και την αποχή. Συνεπώς η μετατόπιση ψηφοφόρων υπήρξε... συντεταγμένη.

Επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω ότι τα δι­λήμματα των πρόσφατων εκλογών «έκοψαν» οριζόντια όλα τα κόμματα, διαπερνώντας ιδε­ολογίες και προσκολλήσεις.


Οι ηλικίες

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πώς ψήφισαν οι πολίτες, ανάλογα με την ηλικία τους. Όπως προκύπτει από το αντίστοιχο γρά­φημα, στις ηλικίες «18 έως 29» και «30 έως 44», ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέχει εντυπωσιακά. Στους ψηφοφόρους «45 έως 59 χρόνων», Νέα Δημο­κρατία και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται ισόπαλοι.

Στους «60 και άνω» η υπεροχή της Νέας Δη­μοκρατίας είναι συντριπτική. Πρόκειται για δι­απίστωση η οποία επιβεβαιώνεται και από τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις και θα πρέπει να προβληματίσει έντονα τα κομματικά επιτελεία, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έντονα νεανικό προφίλ διαθέτει και η Χρυσή Αυγή και - σε μικρότερο βαθμό - οι Ανεξάρ­τητοι Έλληνες.

Πιο ισορροπημένη εικόνα παρουσιάζουν η ΔΗΜΑΡ και το ΚΚΕ.
Η σαφής πρωτοκαθεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στις μικρές ηλικίες - κάτω των 45 ετών - στις εκλογές της 17ης Ιουνίου καταδεικνύει, προφανώς, μια επιλογή με... μέλλον. Με δεδομένη την πλήρη υπεροχή της Ν.Δ. μόνο στις ηλικίες άνω των 60 ετών είναι σαφές πως το παιχνίδι κρίθηκε στην... ισοπαλία που παρατηρήθηκε στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 45 και 59 ετών

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι διασταυρώσεις είναι δημοσκοπικά ευρήματα και όχι επίσημα στοιχεία.

Έστω και αν η συγκεκριμένη «συνδυασμέ­νη» δημοσκόπηση της εταιρείας μας προσέγ­γισε αρκετά ικανοποιητικά το επίσημο αποτέ­λεσμα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δια­πιστώσεις ως ενδείξεις και να λάβουμε υπόψη μας τα στατιστικά σφάλματα. Άλλωστε το πιο σημαντικό δεν είναι τα απόλυτα μεγέθη, αλλά οι προβληματισμοί και τα γενικότερα συμπερά­σματα που προκύπτουν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου