Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Κυνηγοί «κεφαλών» για 900.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες


Για πρώτη φορά ιδιωτικές εταιρείες στο κυνήγι των εσόδων - Θα αμείβονται με 200 έως 1.000 ευρώ ανά οφειλέτη

Από Το Βήμα

Του Ντίνου Σιωμόπουλου

Ιδιωτικές εταιρείες ρίχνει το υπουργείο Οικονομικών στο κυνήγι 900.000 ληξιπρόθεσμων οφειλετών που χρωστούν συνολικά στο Δημόσιο συνολικό ποσό περίπου 40 δισ. ευρώ.


Οι ιδιώτες - ερευνητές θα επικεντρωθούν σε υποθέσεις οφειλετών του Δημοσίου με χρέη βασικής οφειλής κατά προτίμηση άνω των 150.000 ευρώ με σκοπό τον εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκαν, περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του υπόχρεου, εικονικών μεταβιβάσεων, εικονικών βαρών, τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό κ.λπ.


Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι παραπάνω πληροφορίες αξιολογούνται ως καλύπτουσες το σκοπό της ανάθεσης και εκπλήρωσης των όρων του έργου μόνον όταν αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ήδη γνωστά στις εφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ανάδοχοι δύνανται να ορίζονται ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών.

Ο ανάδοχος και το προσωπικό αυτού δεν επιτρέπεται να σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή το πρόσωπο του οφειλέτη ούτε να αναλαμβάνει υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Ο ανάδοχος, εφόσον είναι εταιρεία, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα υπηρεσία συγκεκριμένα το διατιθέμενο προσωπικό του ονομαστικά, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ αυτών, με αναφορά των ειδικοτήτων και της εμπειρίας καθενός βάσει υποβαλλόμενων βεβαιώσεων αυτής (της εταιρείας) και βιογραφικών σημειωμάτων αυτών.

Τα ίδια ως άνω άτομα θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο.

Οι λοιποί ανάδοχοι υποχρεούνται ομοίως στην υποβολή αντίστοιχων τίτλων και πιστοποιητικών.


Η επιλογή των ληξιπρόθεσμων οφειλετών

Η επιλογή των οφειλετών θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: οι προϊστάμενοι των αρμοδίων για τη λήψη μέτρων υπηρεσιών εισηγούνται προς την Επιχειρησιακή Μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για τις υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης.

Η Επιχειρησιακή Μονάδα συγκεντρώνει και αξιολογεί τις υποθέσεις και ενημερώνει τους προϊσταμένους των ως άνω υπηρεσιών για τη συνέχιση της περαιτέρω διαδικασίας. Η Επιχειρησιακή Μονάδα έχει το δικαίωμα να προσθέτει και υποθέσεις πέραν αυτών που της έχουν γνωστοποιηθεί από τις Υπηρεσίες.

Επί πλέον για την επιλογή των υποθέσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια παλαιότητας της οφειλής, βαθμού επισφάλειας της είσπραξης, πληρότητας λήψης των ληφθέντων μέτρων και άλλων κατά την κρίση της αρμόδιας Αρχής.

Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές σε περισσότερες από μία Υπηρεσίες, η υπόθεση θα ανατεθεί από την Επιχειρησιακή Μονάδα στην Υπηρεσία που κίνησε πρώτη τη διαδικασία.

[Η συνέχεια εδώ]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου